سهامداران

ردیف نام شرکت تعداد سهام درصد مالکیت
1 شرکت شاهد (سهامی عام) ۶۹/۹۹۹/۹۹۴ ۹۹/۹۹۴
2 شرکت هرمز انرژی (سهامی خاص) 1 ۰۰۱/
3 شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص) 1 ۰۰۱/
4 شرکت عمران و توسعه شاهد(سهامی عام) 1 ۰۰۱/
5 شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص) 1 ۰۰۱/
6 شرکت سرمایه گذاری سعدی کیش (سهامس خاص) 1 ۰۰۱/
7 شرکت بازرگانی مبارکه (سهامی خاص) 1 ۰۰۱/